Bài viết về: Step Protocol — Step Blockchain 🏃🏻‍♀️

Các tham số của Mainnet Step.

Network Name:

Step Network

Chain ID:

1234

Currency Symbol:

FITFI

RPC endpoints:

HTTPs:

https://rpc.step.network

https://rpc-a.step.network

https://rpc-b.step.network

WSS:

wss://rpc.step.network/ws

wss://rpc-a.step.network/ws

wss://rpc-b.step.network/ws

Block interval:

2 to 12 s/block (higher load - shorter interval)

Block gas limit:

20,000,000 gas/block

Min gas price:

1 Gwei or 1,000,000,000 wei

Computational power:

~10,000,000 gas/s

Block Explorers:

`https://stepscan.io/`

Bridges:

`https://bridge.step.network/`

Cập nhật vào: 06/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!