Bài viết về: Step App — Web3 Fitness App 🤸

Cảm biến bước không khả dụng trên thiết bị này

Chúng tôi sử dụng các dịch vụ khác nhau để đếm số bước của bạn. Lỗi này xuất hiện khi điện thoại của bạn không có cảm biến bước đi để theo dõi bước đi của bạn hoặc bạn đã gỡ cài đặt ứng dụng sức khỏe mà nền tảng của bạn sử dụng hoặc tắt tính năng theo dõi bước đi trong ứng dụng.

Vui lòng đảm bảo rằng bạn đã cài đặt ứng dụng từ danh sách sau và tính năng theo dõi bước đi đã được bật.

**Ứng dụng sức khỏe chung:**iOS: Táo sức khỏe

Xiaomi: Mi Fitness

SAMSUNG: Sức khỏe Samsung

Huawei: Huawei sức khỏe

Nếu lỗi vẫn hiển thị sau tất cả các bước này, vui lòng đọc thông số kỹ thuật của thiết bị của nhà sản xuất để kiểm tra xem thiết bị có thể theo dõi các bước hay không.

Cập nhật vào: 07/06/2024

Bài viết có hữu ích không?

Chia sẻ phản hồi của bạn

Hủy bỏ

Cảm ơn!